Әдістемелік кеңес

Мектептің ғылыми-әдістемелік жұмыс жоспары

2022-2023 оқу жылына 

Әдістемелік тақырып: Сабақтың тиімділігін арттыру үшін тұлғаға бағытталған оқыту технологияларын қолдану

Мақсаты: сабақтың тиімділігін арттыру және оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру үшін мұғалімдердің педагогикалық шеберлігі деңгейін, олардың пәндік салалардағы эрудициясы мен құзыреттілігін, инновациялық технологияларды шығармашылықпен меңгеруін үздіксіз жетілдіру.

Міндеттері:

 • Білім берудің жаңа тәсілдерін игеру арқылы оқытудың жоғары сапасы мен тиімділігіне қол жеткізу бойынша педагогикалық ұжымның жұмысын жалғастыру.
 • Білім беру және тәрбие процесінде ақпараттық және инновациялық технологияларды қолдануды жетілдіру
 • Әдістемелік жұмыстың формаларын әртараптандыру.
 • Білім беру қызметін ұйымдастырудағы жаңа тәсілдерді зерделеу және білім алушылардың нәтижелерін бағалау бойынша мұғалімдердің жұмысын жандандыру
 • Педагогикалық ұжым мүшелерін өзін-өзі тәрбиелеуге ынталандыру.
 • Функционалдық сауаттылықты дамыту жөніндегі ұлттық іс-қимыл жоспары негізінде оқу және тәрбие жұмысының бірлігін жетілдіру.
 • Педагогтердің оқыту, тәрбиелеу және қосымша білім беру саласындағы озық және оң педагогикалық тәжірибесін таратуды жалғастыру.

___________________________________________________________________________________

Методическая тема:  Применение технологий личностно-ориентированного обучения для повышения эффективности урока

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей,  их эрудиции и компетенциив предметных областях, в творческом овладении инновационными технологиями для повышения эффективности урока  и формирования функциональной грамотности учащихся.

Задачи:

 • Продолжить работу педагогического коллектива по достижению высокого качества и эффективности обучения через освоение новых подходов к образованию.
 • Совершенствовать применение в образовательном и воспитательном процессе информационных и инновационных технологий
 • Разнообразить формы методической работы.
 • Активизировать работу  учителей по изучению новых подходов в организации образовательной деятельности и оценке результатов обучающихся
 • Мотивировать членов педагогического коллектива к самообразованию.
 • Совершенствовать единство учебной и воспитательной работы на основе национального плана действий по развитию функциональной грамотности.
 • Продолжить распространение передового и положительного педагогического опыта педагогов в области обучения, воспитания и дополнительного образования.

Мектеп әдістемелік кеңесінің жұмыс жоспары

2022-2023оқу жылы

МАҚСАТЫ: ағымдағы оқу жылына әдістемелік жұмыстың міндеттерін жүзеге асыру.

1№1 Отырыс 2022-2023 оқу жылына әдістемелік жұмысты жоспарлау. Ақпараттық және әдістемелік 2021-2022 оқу жылына арналған оқу үдерісін қолдау. ӘБ және кафедра жұмыс жоспарын қарастыру Пәндер, курстар, сыныптан тыс жұмыстар бойынша бағдарламаларды бекіту.ЖММ2022-2023 оқу жылына арналған жоспарларын келісу. 2022-2023 оқу жылына педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттырудың перспективалық жоспарын және аттестаттау жоспарын құруПән апталықтарын өткізу жоспарын келісу.Тәлімгерлікті ұйымдастыруДарынды балалармен жұмысты ұйымдастыру туралы (мектеп оқушыларының пәндік олимпиад аларын, ғылыми жобаларын өткізу)тамызМектеп директоры Г.М.Наримбетова Директор орынбасарлары, кафедра және ӘБ жетекшілері2022 – 2023 оқу жылының педагогикалық ұжымның бағыттары мен міндеттері негізгісін анықтау Даму бағдарламалары, түзетулер ӘБ және кафедра жоспарлары  
2№2 Отырыс Бағдарламаның 1 тоқсанға орындалуын талдау.Қызметтің жоғарылауын жоспарлауоқу процесінің сапасы.Мектеп оқушыларының республикалық олимпиадасының мектеп кезеңінің нәтижелері туралы Ынталы балалармен жұмыс жүйесі.7-8 сыныптарда тарих, информатика, биология сабақтарында оқушылардың бірлескен қарым-қатынасында пәндік құзыреттілікті дамыту7Оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастыру мен дамытудағы психолог пен өзін-өзі тану мұғалімдерінің қызметі.8. 3-4, 5-8 сыныптарда қазақ тілі сабақтарында сөйлеу белсенділігін дамыту.қарашаА Мектеп директоры Г.М.Наримбетова Директор орынбасарлары, кафедра және ӘБ жетекшілеріАналитикалық анықтама ЖММСіске асырунәтижелері туралы
3№3 Отырыс 1. «Қазіргі заманғы цифрлық білім беру ортасы: сынып жетекшісінің оқушылармен және ата-аналармен жұмысының стандартты емес түрлері» педагогикалық кеңес тақырып дайындығы 2.Мәтінмен жұмыс мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың әдісі ретінде 3. 9 және 11 сынып оқушыларының үлгерім сапасын жақсарту және қорытынды аттестаттауға дайындау мақсатында оқу процесінде оңтайлы жағдай жасау.қаңтар Мектеп директоры Г.М.Наримбетова Директор орынбасарлары, кафедра және ӘБ жетекшілеріМектеп оқушыларының республикалық пәндік олимпиадасының қалалық кезеңінің нәтижелері бойынша аналитикалық ақпарат. Әдістемелік қызметтің нәтижелері бойынша көмек.
4№4 Отырыс Оқу жылының қорытындысы бойынша педагогикалық кеңесті дайындау.Пән мұғалімдерінің тәжірибесін жинақтау нәтижелері.Математика және орыс тілі сабақтарында 5 сыныптағы үлгерімі төмен оқушылармен жұмысты ұйымдастыру. Жеке жұмыс жоспарларын жүзеге асыру.2022 жылы түлектердің мемлекеттік қорытынды аттестациясын ұйымдастыру.«Үздік әдістемелік бірлестік» шолу байқауын ұйымдастыру және өткізу.2023-2024 оқу жылына арналған оқу материалдарын қалыптастыруОқушылардың сабақта шығармашылық әрекетін ұйымдастыру және өзін-өзі танунаурызМектеп директоры Г.М.Наримбетова Директор орынбасарлары, кафедра және ӘБ жетекшілеріДәрежені анықтау тапсырмаларды орындау, анықтау кездесетін мәселелер, олардың жолдарын анықтау шешімдер.
5№5 Отырыс «2022-2023 оқу жылындағы мектептің әдістемелік жұмысының нәтижесі» Әдістемелік жұмыс жоспарының орындалуы туралы есеп.2022-2023 оқу жылына арналған мектептің педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға арналған курстық жүйенің қорытындысын шығару.ЖММ, ӘК өткен жылғы жұмысын талдау2024-2025 оқу жылына арналған мектептің әдістемелік жұмыс жоспарының жобасын талқылау.ЖМБ пәндерін ағылшын тілінде оқытатын мұғалімдердің көрсеткіштері6. ҰБТ -ға дайындық мақсатында 11 -сыныпта физика, математика, химия, биология, география сабақтарында жалпылама қайталауды ұйымдастыру.мамырМектеп директоры Г.М.Наримбетова Директор орынбасарлары, кафедра және ӘБ жетекшілеріҚорытындылау. әдістемелік кеңес 2024-2025 оқу жылына арналған ұсыныстар ұзақ мерзімді жұмыс жоспарына